Alle molens in Friesland

Bekijk hier alle molens in Friesland.

Door met uw  muis  op de foto te gaan staan, komen plaats en molennaam  in beeld.

Achlumer Molen Achlum
Alde Swarte (Wieuwens) Oosterlittens
Arkens Franeker
Aylvapoldermolen Burgwerd
Babuurstermolen Tjerkwerd
Balkendsterpoldermolen Oude Leije
Beintemapoldermolen Westergeest
De Bird Grouw
De Borgmolen Grouw
Broekmolen Broeksterwoude
Bullemolen Lekkum
Cornwerdermolen Cornwerd
Dorismooltsje Oudega
Duivenhok
(Teatlum) Tzum
Edensermolen Edens
De Eendracht Anjum
De Eendracht Kimswerd
Fatum Tzum
FroskepÙlemolen Leeuwarden
De Gans Ezumazijl
Geeuwpoldermolen Oppenhuizen
Genezareth (Kloosterpoldermolen) Hallum
De Gooyer Wolvega
Greate Wierum Lutkewierum
Grevensmolen Vegelinsoord
De Groene Molen Joure
De Grote Molen Broeksterwoude
De Grote Molen Marrum
Haensmolen Grouw
Hantumermolen Hantum
Hatsumermolen Dronrijp
Heechhiem Deinum
Heechhiem GoÎngahuizen
Hempenserpoldermolen Warga
De Hersteller Sintjohannesga
De Hiemerter Mole Burgwerd
Himriksmole
(De Groene Ster) Tietjerk
Hogebeintumermolen Hogebeintum
De Hond Peasens
De Hoop Dokkum
De Hoop Holwerd
De Hoop Roodkerk
De Hoop Stiens
De Hoop Suameer
Huinsermolen Huins
De Ikkers Wartena
De Izeren Ko Allingawier
De Jager Woudsend
De Jansmolen
(De Modden) GoÎngahuizen
De Kaai Sloten
De Kievit Menaldum
Kingmatille Dronrijp
Klaarkampstermolen Rinsumageest
De Klaver
(De Greate Klaver) Bolsward
Kleil‚nsmole Marrum
De Kleine Molen
(Binnema Molen) Stiens
Kleiterpstermolen Oosterwierum
Koffiemolen (Formerumermolen) Formerum
Koartw‚ld
(Feansterm˚ne) Surhuisterveen
De Korenaar Sexbierum
Kramersmolen Goutum
Molen van de polder Krieke Oldeboorn
Langwert Winsum
’t Lam Woudsend
De Marmeermin (Geestmermeermolen) Dokkum
De Mars De Blesse
Marssumermolen Marssum
Meerswal Lollum
Mellemolen Akkrum
Miedenmolen Holwerd
De Modderige Bol GoÎngahuizen
Molen Hoogland Goutum
Monnikenburenmolen Nijhuizum
De M˚nts Buitenpost
Nijl‚nnermole Workum
Oegekloostermolen Hartwerd
De Olifant Birdaard
De Onderneming Witmarsum
De Oudkerkermolen Oudkerk
Pankoekstermolen Witmarsum
Penninga’s Molen Joure
De Phenix Marrum
De Phenix Nes
De Poelen Dronrijp
Princehofmolen Eernewoude
De Rat IJlst
De Reiger Nijetrijne
De Rentmeester Menaldum
De Rietvink Nijetrijne
Rispenserpoldermolen Hidaard
Ropta Metslawier
Rust Roest Munnekezijl
De Schalsumermolen Schalsum
De Skarmolen It Heidenskip
Skarrenmolen Scharsterbrug
Slagdijkstermolen Finkum
Steenhuistermolen Stiens
De Snip Workum
De Sulveren Roas Oosterlittens
Swarte Prinsch Tietjerk
Sweachmermolen Boornzwaag
Tadema’s molen Bolsward
Terpensmole IJlst
Terpzigt Marssum
Tjasker Augustinusga Augustinusga
Tjasker De Deelen Tijnje
Tjasker Grouw Grouw
Tjasker It Heidenskip It Heidenskip
Tjasker De Hoeve De Hoeve
Tjasker Nij Beets Nij Beets
Tjasker Nijetrijne Nijetrijne
Tjasker Veenwouden Veenwouden
Tjasker Warga Warga
Tjasker Zandpoel Wijckel
Tjongermolen Mildam
Tochmaland Kollum
De Verwachting Hollum
Vesuvius Elsloo/Tronde
Victor Wanswerd
De Vlijt Koudum
De Volharding Jislum
Voorheen Molen Schokker Nijetrijne
Vrouwbuurstermolen Vrouwbuurtstermolen
Welgelegen Heerenveen
De Westermolen Kollumerpomp
De Weyert Makkinga
Wijnsermolen Wijns
Windlust Noordwolde
Windlust Wolvega
Windmotor Aegum Aegum
Windmotor Baijum Baijum
Windmotor Barfjild Oudega
Windmotor Birdaard Birdaard
Windmotor Blesdijke Blesdijke
Windmotor Britswerd Britswerd
Windmotor Broek Joure
Windmotor Cornjum Cornjum
Windmotor Edens Edens
Windmotor Eernewoude 1 Eernewoude
Windmotor Eernewoude 2 Eernewoude
Windmotor Eernewoude 3 Eernewoude
Windmotor Eernewoude 4 Eernewoude
Windmotor Ferwerd Ferwerd
Windmotor Garijp Garijp
Windmotor Goingarijp Goingarijp
Windmotor Hartwerd Hartwerd
Windmotor De Hoeve De Hoeve
Windmotor IJsbrechtum IJsbrechtum
Windmotor Itens Itens
Windmotor Jorwerd Jorwerd
Windmotor Jousterp Jousterp
Windmotor De Knijpe De Knipe
Windmotor Koudum 1 Koudum
Windmotor Koudum 2 Koudum
Windmotor Lindevallei Wolvega
Windmotor De Meenthe Wolvega
Windmotor Mirns Mirns
Windmotor Nieuwebrug Nieuwebrug
Windmotor Nijeholtpade Nijeholtpade
Windmotor Nijetrijne 1 Nijetrijne
Windmotor Nijetrijne 2 Nijetrijne
Windmotor Nijetrijne 3 Nijetrijne
Windmotor Nijetrijne 4 Nijetrijne
Windmotor Nijetrijne 6 Nijetrijne
Windmotor Nijetrijne 7 Nijetrijne
Windmotor Nijetrijne 8 Nijetrijne
Windmotor Nijetrijne 9 Nijetrijne
Windmotor Oldeberkoop Oldeberkoop
Windmotor Oldeholtpade Oldeholtpade
Windmotor Oldelamer 1 Oldelamer
Windmotor Oldelamer 2 Oldelamer
Windmotor Oldelamer 3 Oldelamer
Windmotor Oldelamer 4 Oldelamer
Windmotor Oldelamer 5 Oldelamer
Windmotor Oldelamer 6 Oldelamer
Windmotor Oosternijkerk Oosternijkerk
Windmotor Oudega Oudega
Windmotor Oudega 2 Oudega
Windmotor Rinsumageest Rinsumageest
Windmotor Ruigahuizen Ruigahuizen
Windmotor Teroele Teroele
Windmotor Scharsterbrug Scharsterbrug
Windmotor Sijbrandahuis Sijbrandahuis
Windmotor Sint Nicolaasga Sint Nicolaasga
Windmotor Spanga Spanga
Windmotor Stroobos Stroobos
Windmotor Terhorne 1 Terhorne
Windmotor Terhorne 2 Terhorne
Windmotor Tijnje Tijnje
Windmotor Tirns Tirns
Windmotor Uitwellingerga 1 Uitwellingerga
Windmotor Uitwellingerga 2 Uitwellingerga
Windmotor De Veenhoop De Veenhoop
Windmotor De Veenhoop 2 De Veenhoop
Windmotor Waskemeer Waskemeer
Windmotor Weidum 1 Weidum
Windmotor Weidum 2 Weidum
Windmotor Wirdum Wirdum
Ybema’s Mole Workum
Ypeymolen Rijperkerk
Zeldenrust Dokkum
Zwaantje
(Huitebuurstermolen) Nijemirdum
De Zwaluw Birdaard